Tôi đã học được ba điều quan trọng ở đại học

Giáo dục là mà người ta có thể sử dụng để thay đổi cả thế giới.

Tôi đã học được ba điều quan trọng ở : Biết dùng thư viện, biết nhớ nhanh và chính xác, biết ngủ mọi lúc nếu rảnh 15 phút và có một mặt phẳng. Điều mà tôi chưa học được là làm thế nào suy nghĩ có sáng tạo theo một thời khóa biểu .


Authors like cats because they are such quiet, lovable, wise creatures, and cats like authors for the same reasons.

Robertson Davies

Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà người ta có thể sử dụng để thay đổi cả thế giới.

N.Mandela

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *