Tôi chưa bao giờ cố xóa đi ký ức của quá khứ

Don’t count what you lost, cherish what you have and plan what to gain because the past never returns but the future may fulfill the loss.

Whatever is a reality today, whatever you touch and believe in and that seems real for you today, is going to be – like the reality of yesterday – an illusion tomorrow.
Bất cứ hiện thực nào ngày hôm nay, bất cứ thứ gì bạn chạm và vào tin tưởng, rồi ngày mai sẽ trở thành ảo tưởng, như hiện thực của hôm qua.

Luigi Pirandello

I’ve never tried to block out the memories of the past, even though some are painful. I don’t understand people who hide from their past. Everything you live through helps to make you the person you are now.
Tôi chưa bao giờ cố xóa đi ký ức của , dù một vài ký ức rất đau đớn. Tôi không hiểu được những người lẩn trốn khỏi của mình. Mọi thứ bạn đã sống góp phần giúp bạn trở thành con người bạn bây giờ.

Sophia Loren

Look back, and smile on perils past.
Hãy quay đầu và mỉm cười với những nguy hiểm đã trôi qua.

Walter Scott

Yesterday is ashes; tomorrow wood. Only today the fire shines brightly.
Quá khứ là tro tàn; tương lai là gỗ. Chỉ ngày hôm nay là lửa sáng chói lòa.

Ngạn ngữ Eskimo

Don’t count what you lost, cherish what you have and plan what to gain because the past never returns but the future may fulfill the loss.
Đừng đếm những gì bạn đã mất, hãy quý trọng những gì bạn đang có và lên kế hoạch cho những gì sẽ đạt được bởi quá khứ không bao giờ trở lại, nhưng tương lai có thể bù đắp cho mất mát.

Khuyết danh

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *