sự kiên trì

Sự kiên trì không phải là một cuộc đua dài hơi

Tham vọng là con đường dẫn đến thành công. Đức kiên trì là chiếc xe chở bạn trên con đường đó. Perseverance is not a long race; it is many short races one after another. Sự kiên trì không phải là một cuộc đua dài hơi; nó là nhiều cuộc đua ngắn tiếp nối hết

Với những kẻ độc ác, mọi thứ đều là cái cớ

Thiện là bị động, nó phục tùng lý trí; ác là chủ động, nó sinh ra hành động. Thiện là thiên đường, ác là địa ngục. Với những kẻ độc ác, mọi thứ đều là cái cớ. To the wicked, everything serves as pretext. Khuyết danh Mỗi người phải kiên trì đường đi mình đã