bạo lực

Chừng nào người ta còn muốn một điều gì đó

Học vấn là tài sản không bao giờ khô cạn và thiêng liêng nhất trong chúng ta! Chừng nào người ta còn muốn một điều gì đó, còn đi đến môt nơi nào đó, còn tìm tòi một cái gì đó, còn dằn vặt đau khổ… thì tôi còn thích họ. Nhưng nếu họ đã