Sự kiên trì không phải là một cuộc đua dài hơi

Tham vọng là con đường dẫn đến thành công. Đức kiên trì là chiếc xe chở bạn trên con đường đó.

Perseverance is not a long race; it is many short races one after another.
không phải là một cuộc đua dài hơi; nó là nhiều cuộc đua ngắn tiếp nối hết cuộc này đến cuộc khác.

Walter Elliott

Ambition is the path to success. Persistence is the vehicle you arrive in.
Tham vọng là con đường dẫn đến thành công. Đức kiên trì là chiếc xe chở bạn trên con đường đó.

JV, William Eardley

He who loses money loses much.
He who loses a friend loses much.
He who loses determination loses all.
Người mất tiền mất nhiều.
Người mất bạn mất nhiều.
Người mất sự quyết tâm mất tất cả.

E Rosevelt

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *