Sự khác biệt giữa quá khứ, hiện tại và tương lai

I am tomorrow, or some future day, what I establish today. I am today what I established yesterday or some previous day.

The distinction between the past, present and future is only a stubbornly persistent illusion.
Sự khác biệt giữa , chỉ là một ảo tưởng dai dẳng đến ngoan cố.

Albert Einstein

All successful people men and women are big dreamers. They imagine what their future could be, ideal in every respect, and then they work every day toward their distant vision, that goal or purpose.
Tất cả những người đàn ông và phụ nữ thành công đều là những người mơ mộng. Họ mơ mộng về tương lai của họ, lý tưởng trên mọi phương diện, và rồi họ lao động mỗi ngày hướng về viễn cảnh xa xôi ấy, mục tiêu hay cái đích đó.

Brian Tracy

The world is full of people whose notion of a satisfactory future is, in fact, a return to the idealised past.
Thế giới đầy những kẻ mà quan điểm về một tương lai thỏa mãn thực chất là sự quay trở lại quá khứ đầy lý tưởng.

Robertson Davies

I am tomorrow, or some future day, what I establish today. I am today what I established yesterday or some previous day.
Tôi là ngày mai, hay ngày tương lai nào đó, cho những gì tôi thiết lập ngày hôm nay. Tôi là ngày hôm nay cho những gì tôi thiết lập ngày hôm qua hay ngày nào đó đã trôi qua.

James Joyce

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *