Một người bạn là người ở bên bạn

Everyone hears what you say. Friends listen to what you say. Best friends listen to what you don’t say.

A friend is someone who is there for you when he’d rather be anywhere else.
Một người bạn là người ở bên bạn khi mà lẽ ra anh ta ở một nơi khác thì tốt hơn.

Len Wein

A friend will ride in the Limo with you, but a real friend will ride the bus with you when the Limo breaks down.
Một người bạn sẽ đi chung trên chiếc Limo với ta, nhưng một người bạn thật sự sẽ lên xe buýt với ta khi chiếc Limo bị hỏng.

Everyone has talent. What is rare is the determination to follow the talent to dark place where it leads.
Ai cũng có tài năng. Điều hiếm hoi là lòng quyết tâm theo đuổi tài năng đến nơi tăm tối mà nó dẫn qua.

E Jong

Everyone hears what you say. Friends listen to what you say. Best friends listen to what you don’t say.
Mọi người nghe điều bạn nói. Bạn bè lắng nghe điều bạn nói. Bạn thân lắng nghe điều bạn không nói.

Anon

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *