Khi những nếp nhăn hiện hình trên trán

Có những giờ phút nghiêm trọng mà đôi mắt lại , lúc đó phải tìm kiếm với con tim.

Khi những hiện hình trên trán, chớ cho chúng hiện hình trên ta.

J. A. Garfield

Không có bầu trời ủ dột, nếu trái tim ta tỏa sáng.

Charles Churchill

Nhiều người tim teo lại khi túi bạc phì lên.

E. Banning

Có những giờ phút nghiêm trọng mà đôi mắt lại mù quáng, lúc đó phải tìm kiếm với con tim.

Saint Exupery

Không có gì dữ dội bằng trái tim.

P. J. Toulet

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *