Hãy tập trung tất cả suy nghĩ của bạn vào công việc

The best kind of friend is the kind you can sit on a porch and swing with, never say a word,

Concentrate all your thoughts upon the work at hand. The sun’s rays do not burn until brought to a focus.
Hãy tập trung tất cả suy nghĩ của bạn vào có trong tay. Những tia nắng không thể đốt cháy cho đến khi được hội tụ vào một điểm.

Alexander Graham

If one dream should fall and break into a thousand pieces, never be afraid to pick one of those pieces up and begin again.
Nếu một ước mơ rơi xuống và vỡ thành nghìn mảnh, đừng bao giờ ngại nhặt một trong những mảnh đó lên và bắt đầu lại.
Flavia Weedn

Flavia Weedn

Nothing can stop a person with strong determination from achieving their dreams; nothing on earth can help the person with no determination.
Không gì có thể ngăn cản một người với sự quyết tâm cao độ đạt được giấc mơ của họ; không gì trên thế giớ này có thể giúp được một người không có sự quyết tâm.

Thomas Jefferson

The best kind of friend is the kind you can sit on a porch and swing with, never say a word, and then walk away feeling like it was the best conversation you’ve ever had.
Người bạn tốt nhất là người mà bạn có thể cùng ngồi chơi đu trước hiên nhà mà không nói nửa lời, và rồi bước đi mà cảm thấy như mình đã có cuộc hàn huyên thú vị nhất.

Khuyết danh

Related posts:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *