Đừng bao giờ hôn bạn mình

If I had one gift that I could give you, my friend, it would be the ability to see yourself as other see you

Never kiss a friend. If you have deeper feelings, never reveal them. You will lose that friend forever.
Đừng bao giờ bạn mình. Nếu thấy lòng xao xuyến, đừng bao giờ để lộ. Bạn sẽ mất đi người bạn đó mãi mãi.

Do not save your loving speeches
For your friends will they are dead
Do not write them on their tombstones,
Speak them rather now instead.

Xin chớ để dành lại những
Để nói lúc bạn đã qua đời
Xin đừng viết chúng trên bia mộ
Nói lúc này đây mới tuyệt vời.

Anna Cummins

If I had one gift that I could give you, my friend, it would be the ability to see yourself as other see you, because only then would you know how extremely special you are.
Nếu tôi có một món quà để tặng bạn, bạn tôi ơi, đó sẽ là khả năng bạn nhìn thấy mình như những người khác nhìn thấy bạn, bởi vì chỉ khi đó bạn mới biết bạn đặc biệt đến nhường nào.

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *