Bủn xỉn quá tất hao phí lớn

Tình yêu, việc làm, gia đình, tôn giáo, mỹ thuật, lòng ái quốc là những ngôn từ rỗng tuếch đối với kẻ đói ăn.

quá tất hao phí lớn – Tích trữ nhiều tất có mất mát to, cẩn thận thì không lo, nhẫn nại thì không nhục, tĩnh dưỡng thì thường được yên, tùng tiệm thì thường được đủ. Người lái buôn gian dối thì dối loạn thị trường. Người nông phu lười thì làm hỏng ruộng đất. Người phụ trách tàn bạo làm nhiễu loạn cả nước.

Khoái lạc của kẻ giàu được mua bằng nước mắt của người nghèo.

Thomas Fulier

Giàu không phải lúc nào cũng mua được hạnh phúc.

Southey Robert

Không có đức mà nhiều của là cái mầm tai họa.

Tiềm Phu

Tình yêu, việc làm, gia đình, tôn giáo, mỹ thuật, lòng ái quốc là những ngôn từ rỗng tuếch đối với kẻ đói ăn.

O. Henry

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *