Bạn là người sẽ nói riêng cho ta biết các lỗi lầm

To like and dislike the same thing, that is indeed true friendship.

My friend is he who will tell me my faults in private.
Bạn là người sẽ nói riêng cho ta biết các lỗi lầm của ta.

Solomon Ibn Gabirol

Only your real friends tell you when your face is dirty.
Chỉ những người bạn thực sự mới nói cho bạn biết khi nào mặt bạn dính nhọ.

Tục ngữ Silic

Your friend is the man who knows all about you, and still likes you.
Bạn của ta là người biết tất cả về ta mà vẫn thích ta.

Elbert Hubbard

A companion loves some agreeable qualities which a man may possess, but a friend loves the man himself.
Một người đồng hành với ta vì yêu thích những đức tính đáng yêu mà ta có, còn một người bạn thực sự lại yêu quý ta vì chính con người ta.

James Boswell

To like and dislike the same thing, that is indeed true friendship.
Yêu và ghét cùng một thứ, đó đúng là .

Sallust

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *