40 năm đầu của cuộc đời cho chúng ta

In this WORLD, where everything seems UNCERTAIN, only one thing is DEFINITE. You will always be my FRIEND,

40 năm đầu của cho chúng ta đề tài và 40 năm sau cho chúng ta sự thuyết minh nó.

Schopenhauer

Yêu, người ta không cần nghĩ đến tương lai mà chỉ cần biết đến việc làm trong hiện tại.

Pierre Janet

Thời gian thêm sức mạnh cho và làm hao mòn .

La Bruèsre

Tình yêu giết chết thời gian, nhưng thời gian cũng giết chết tình yêu.

Ngạn ngữ Anh

In this WORLD, where everything seems UNCERTAIN, only one thing is DEFINITE. You will always be my FRIEND, beyond WORDS, beyond TIME and beyond DISTANCE!
Trên Thế Gian này, nơi mà mọi thứ dường như Mong Manh, chỉ một điều là Chắc Chắn. Bạn sẽ luôn mãi là Bạn của tôi, vượt qua mọi Ngôn Từ, Thời Gian và Khoảng Cách.

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *